1.      תנאי שימוש

 • השימוש באתר או באפליקציה (שניהם להלן: "האתר") המנוהלים על you design (להלן :"בעלי האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש" או "התקנון"), למדיניות הפרטיות ולמדיניות שינוי הזמנה, ביטול והחזרות המפורסמות באתר youdesign.co.il.
 • מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד.
 • כל שימוש על ידך באתר מהווה את הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש והתחייבותך על פיהם. you design שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר ועל כן עליך להתעדכן בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר כולם או חלקם הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש בו ובמקרה וכן תעשה בן שימוש אז לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי you design .
 • הנך מתבקש להתעדכן בתוכן התקנון המעודכן לפני כל הזמנה שתבצע באתר, גם אם היא הזמנה חוזרת.
 • אם הנך מתחת לגיל 18, נדרשות הסכמת ואישור הוריך או האפוטרופוס הממונה עליך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה ו/או הוריך לא מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

 

2.      שירותי האתר

 • האתר הינו אתר מקוון של חנות האינטרנט you design המשמש עבור רכישה של פריטים מודפסים אישית ומעוצבים על ידי הלקוח. בכפוף לתנאי השימוש, תוכל לערוך באתר חיפוש, רכישה והזמנת משלוחים לאזורים בהם ניתן שירות משלוחים של you design , או לאסוף את הזמנתך באופן עצמאי ממיקום האיסוף שיקבע (להלן: "השירותים").
 • האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו הינו אסור.
 • חל איסור לעשות שימוש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי.
 • you design תהיה רשאית להפסיק את שימושך באתר בכל עת אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
 • השימוש בשירותים המוצעים על ידי האתר והגישה אליהם בטלים ככל ששימוש או גישה זו אסורים לפי החוק. השימוש בשירותים ייחשב כהצהרתך והתחייבותך כי (א) כל מידע לרישום שהוגש הוא אמיתי ומדויק; (ב) תשמור על עדכניות ואמיתות מידע זה; (ג) אתה בן 18 שנים ומעלה, או לחילופין, קיבלת אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר ו-(ד) השימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.
 • השירותים ו/או צורת האתר עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

 

 

 

 

3.      הרשמה לאתר

 • כדי להשתמש בשירותי האתר תתבקש לספק ל you design מספר פרטים אודותיך בטופס רישום, לרבות טלפון ופרטי כרטיס אשראי. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה ויסומנו באופן מפורש כהיותם פרטי חובה. לא ניתן להירשם לאתר ו/או לבצע הזמנה ו/או משלוח מבלי למסור פרטים אלו.
 • על מנת להשתמש בשירותי האתר תתבקש למסור את פרטי החובה על גבי טופס הרישום ולבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. הנך מתחייב: (א) כי ידוע לך שאתה אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה; (ב) להודיע ל you design באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
 • הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותיהם יישמר במאגר המידע של you design והיא תעשה בו שימוש בכפוף למדיניות הפרטיות של האתר ולהוראות כל דין. הנך מתבקש לקרוא בקפידה את מדיניות הפרטיות בנוסף לקריאת התקנון.
 • you design תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידך במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיך בעת השימוש באתר, על מנת לעדכן אותך בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידה או על ידי אחרים עמם תתקשר ככל שתסכים לכך בעת ההרשמה ובכפוף לכל דין. בנוסף, you design רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.  למען הסר ספק, החברה מתחייבת לא להעביר את הפרטים האישיים לצד ג'.
 • you design נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

4.      המוצרים הנמכרים באתר

 • באתר נמכרים מוצרים אשר עוצבו בעיצוב אישי שלך ומודפסים על ידי מדפסת uv בהתאם לבקשתך כמפורט ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 • you design אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש ו/או העתקה ו/או שכפול ו/או הדפסה ו/או הצגה של עיצובים ו/או תמונות ו/או איורים שיבחרו על ידך להדפסה ואינם מוצעים על ידה באתר. מובהר בזאת, כי האחריות בגין הדפסת תמונה ו/או איור ו/או עיצוב שהתבקשו על ידי המזמין ואינם מוצעים על ידי you design באתר חלה על המזמין ועליו בלבד.
 • ככל שתבחר בעיצוב ו/או איור ו/או תמונה שאינם מוצעים על ידי you design באתר, עליך לוודא כי הם מותרים בשימוש ו/או העתקה ו/או הדפסה ואינם כפופים לכל מגבלה חוקית או אחרת (כגון קניין רוחני, זכויות יוצרים אך לא רק).
 • you design רשאית לשנות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ההיצע ו/או מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים שבאתר. יובהר, כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ותיתכן שונות בנראות המוצר בפועל ו/או בעיצוב אריזתו.
 • יובהר, כי הרכישה באתר היא ללקוחות פרטיים בלבד, ולא תתאפשר מכירה בהיקפים בלתי סבירים לצריכה פרטית .

 

5.      מחירי המוצרים

 • you design מציגה באתר את מחירי המוצרים השונים ואת מחיר דמי המשלוח לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "מחירי המוצרים") וכל מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מס ערך מוסף.
 • you design תהיה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים המופיעים באתר מעת לעת ללא קשר למועד הביקור שלך באתר ו/או ביצוע ההזמנה. המחיר הקובע יהיה המחיר במועד עריכת ההזמנה.
 • מוצרים המוצגים למכירה במחירי מבצע, יסופקו במחיר המבצע רק אם הוזמנו במועד בו המבצע בתוקף.
 • you design רשאית לקבוע כמות או סכום מינימאלי לכל הזמנה ותהיה רשאית לשנות הכמויות והסכומים מעת לעת.
 • עם סיום ההזמנה ואישורה תשלח לכתובת המייל שהזנת באתר חשבונית מס בה יפורטו כל המוצרים ומחירם הסופי.

 

6.      תנאי מבצעים

 • ככלל, ככל שמוצר מסוים נמצא במבצע תצוין בסמוך אליו התקופה בה נערך המבצע. לידיעתך, מחיר המבצע תקף רק בתקופת המבצע ומותנה בכך שהמוצר נמצא במבצע במועד ההזמנה.
 • מבצעים המגבילים מספר יחידות מקסימליות: בכל מבצע בו קיימת הגבלה על רכישת מספר יחידות, ככל שיוזמנו מספר יחידות העולה על המספר המופיע בהגבלה, הסכום לחיוב עבור כל יחידה עודפת יהיה בהתאם למחירון המוצר ללא מבצע.

 

7.      ביצוע ההזמנה והתשלום

 • התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף בלבד אשר הונפק על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, בכפוף לכך שהן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 • you design איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידיך בעת ביצוע הזמנת השירות ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב שלה ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח ו/או הזמנה שיגרמו בשל פרטים שימסרו על ידך בעת ההזמנה.
 • you design שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים ו/או אמצעי תשלום נוספים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיסי אשראי.
 • תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים הנהוגים ב- you design בעת מועד ההזמנה. מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורך בעת אישור ההזמנה.
 • you design רשאית להגביל את כמות כל סוגי המוצרים ו/או מספר יחידות ו/או מספר מוצרים מקסימאלי עבור כל הזמנה בהתאם לשיקול דעתה.
 • לאחר ביצוע ההזמנה, תוכל לעקוב אחרי מצב ההזמנה שלך דרך חשבונך באתר.

 

8.      דמי משלוח

 • כל הזמנה באתר תחויב בתשלום דמי משלוח בסכום של 20 ₪. יובהר כי דמי המשלוח הינם תשלום נוסף על תשלום ההזמנה ואינם תשר או תשלום אישי לשליח ו/או לכל גורם אחר המעורב בתהליך השילוח, ולא יועבר באופן אישי לאף אחד מהם.
 • סכום דמי המשלוח יצורף לחשבון הסופי ויוצג בפניך בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.
 • you design שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

9.      אספקת המוצרים

 • המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו לך באמצעות שליח (להלן: ה"משלוח").
 • במקרים מסויימים ולאחר תיאום מראש יתאפשר איסוף עצמי של הזמנה. באיסוף עצמי, עליך לאסוף את הזמנתך באופן עצמאי לאחר תיאום טלפוני עם you design מהכתובת אותה תקבל ולהציג תעודת זהות וכרטיס אשראי בו בוצעה ההזמנה לבדיקת התאמה. במקרה זה לא יגבו דמי משלוח.
 • המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו למען שיימסר על ידך במועד ההרשמה או למען שיפורט בטופס פרטי המשלוח. יסופק בתוך 7 ימי עסקים. השליח יצור עימך קשר לתיאום אספקת המוצר לטלפון אותו מסרת במעמד ההרשמה.
 • you design תעשה ככל שביכולתה על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לא תמיד כל המוצרים יהיו זמינים ועל כן, you design  אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כלפיה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. יובהר כי לא תחויב עבור מוצר שלא סופק לך בפועל.
 • במידה ו you design לא תוכל לספק את ההזמנה כפי שהוזמנה על ידך, נציג מטעם האתר יצור קשר באמצעות הפרטים שהושארו על ידך באתר בעת ההזמנה על מנת להודיע לך על כך. ככל שמוצר מסוים אינו זמין במלאי תהיה באפשרותך לבצע החלפה למוצר אחר, לחכות שהמלאי יתחדש או לבטל את ההזמנה ולקבל את כספך בחזרה.
 • אתה מתחייב כי אתה בעצמך או מי מטעמך יקבל את ההזמנה בעת אספקת המוצרים. לחילופין, תוכל, בזמן ביצוע ההזמנה או לאחריה, לבקש כי המוצרים יושארו ליד דלת ביתך או בכל מקום אחר הסמוך לביתך (באמצעות סימון באתר, בשיחה עם נציגת החברה או בתיאום עם השליח המוסר בפועל) . במקרה כזה you design לא תהיה אחראית על אובדן המוצרים כולם או חלקם ועל נזקים שנגרמו להם בזמן שהושארו מחוץ למענך.
 • יובהר, כי ככל שתאשר השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענך או במקום אחר הסמוך למענך, אתה מסכים ומאשר, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלך בלבד ובכל במקרה של גניבה או כל טענה אחרת בקשר לכך לא תוכל לבוא בטענות כלפי you design .
 • בזמן אספקת ההזמנה או איסוף עצמי על ידי הלקוח, you design או מבצע המשלוח מטעמה רשאים לבקש ממך או מהנציג המורשה להציג תעודת זהות ו/או את כרטיס האשראי ששימש לביצוע ההזמנה הרלבנטית.
 • יובהר, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, אתה או מורשה מטעמך לא תהיה במען אליו הוזמנו המוצרים, ולא אישרת בעת ביצוע ההזמנה כי אתה מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתך או בכל מקום אחר הסמוך למענך, תוחזר ההזמנה לחנות ועליך לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידך, לא תפטור אותך מתשלום ההזמנה שבוצעה על ידך.
 • במשלוח המוצרים בשנית תחויב  בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 • אי עמידת you design במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא תפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין המוצר.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

 

10. ביטול ושינוי הזמנה

 • you design תעשה כל מאמץ לאפשר שינוי בהזמנה על ידך. כל בקשה לשינוי או לביטול יש להפנות לנציגי השירות שלנו בטלפון 0544345522 או בדואר אלקטרוני בכתובת info@youdesign.co.il.
 • ניתן לשנות או לבטל הזמנה, רק במידה וטרם החלה ההדפסה על גבי המוצר. יובהר, כי בשום מקרה לא יתאפשר שינוי או ביטול של הזמנה שההדפסה במסגרתה החלה.
 • ככל שניתן לערוך שינוי בהזמנה תזוכה או תחוייב בהתאם לסכום ההזמנה המעודכן. ככל שניתן לבטל את ההזמנה תזוכה בכפוף להוראות הדין.
 • you design רשאית לשנות ו/או לבטל הזמנה על פי שיקול דעתה ובלבד שתקבל את אישורך לשינוי מראש ולפני מועד האספקה. במקרה של ביטול בהתאם לסעיף זה לא תחויב בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי תחויב בהתאם להזמנה ששונתה.
 • יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה והוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986. למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לבטל עסקה של מוצר שהחלה הכנתו בהתאם להזמנה.

 

11. החלפת או החזרת מוצרים

 • אתה מתבקש לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוות אותו הן להזמנה והן לחשבונית. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכל לפנות לנציגי השירות בטלפון 0544345522 או בדואר אלקטרוני בכתובת מייל: info@youdesign.co.il תוך 24 שעות ממועד האספקה.
 • you design תאפשר החזרה או החלפה של מוצר שנמסר כשהוא שבור ו/או סדוק ו/או חלק/כל ההדפסה לפי הדוגמא המוזמנת אינה נראית על גבי המוצר ו/או נראית חלקית ו/או שרוטה ו/או הכיתוב או הדוגמא שגויים ואינם בהתאם למה שהזמנת.
 • במקרה כזה עליך לפנות באופן מיידי ולא יאוחר מ-24 שעות מרגע קבלת המוצר בטלפון או בהודעת וואטס אפ או סמס לנציגי השירות במספר 0544345522 או בדואר האלקטרוני בכתובת info@youdesign.co.il בצירוף צילום של הבעיה במוצר. עליך לשמור את המוצר שקיבלת עד למועד איסופו על ידנו.
 • ככל שהבעיה המתוארת היא אחד מהמקרים המתוארים לעיל תוכל לבחור לקבל זיכוי מלא על המוצר או להחליפו באחר.
 • בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על ידך ולאחר אישור כי מדובר במקרה המאפשר זיכוי או החלפת מוצר, אנו נאסוף את המוצר שקיבלת ונספק לך מוצר תקין ללא תשלום נוסף מצידך, ככל שתבחר להחליפו באחר. לא ניתן יהיה לקבל זיכוי או מוצר חליפי ללא מסירת המוצר המוחלף.
 • יובהר כי הדוגמאות באתר הן להמחשה בלבד והדפסת צבע שאינה תואמת בפועל באופן מלא את ציפיותיך או טעות בדגם המכשיר הנבחר, אינן מהוות עילה להחזרת המוצר ולקבלת זיכוי בגינו או להחלפתו באחר.

 

12. קניין רוחני

 • כל הנתונים והמידע המצויים באתר, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, הם רכושה הבלעדי של you design ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידו באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינו הרוחני שלה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית ל you design  , שמורים ל you design  .
 • אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמת בעלי האתר באופן מפורש מראש ובכתב.

כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתנו מראש ובכתב. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו you design  הינה קניינו של המפרסם ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

 • you design אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש ו/או העתקה ו/או שכפול ו/או הדפסה ו/או הצגה של עיצובים ו/או תמונות ו/או איורים שיבחרו על ידך להדפסה ואינם מוצעים על ידה באתר. מובהר בזאת, כי האחריות בגין הדפסת תמונה ו/או איור ו/או עיצוב שהתבקשו על ידי המזמין ואינם מוצעים על ידי you design באתר חלה על המזמין ועליו בלבד.
 • ככל שתבחר בעיצוב ו/או איור ו/או תמונה שאינם מוצעים על ידי you design באתר, עליך לוודא כי הם מותרים בשימוש ו/או העתקה ו/או הדפסה ואינם כפופים לכל מגבלה חוקית או אחרת (כגון קניין רוחני, זכויות יוצרים אך לא רק).

 

 

13. הגבלת אחריות ושיפוי

הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך, ואתה מסכים, כי:

 • you design לא תהיה אחראית למוצרים המסופקים על ידה, אלא אם נפל פגם בייצור או בהדפסה על גבי המוצר כמפורט בפרק 11 לתקנון ובמדיניות שינוי הזמנה, ביטול והחזרות. יובהר, כי הדפסה הנראית שונה מהדוגמא המופיעה באתר לא תחשב כפגם המצדיק את החלפת המוצר.
 • you design לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
 • you design לא תישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם לך במישרין או בעקיפין בשל איחור משלוח, אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות מצדה. במקרה זה, אחריות you design   תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.
 • חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר מקבלת you design מיצרני המוצרים והיא מזינה אותו לאתר כפי שהוא. אנו לא בודקים את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל ואנו מסתמכים על בדיקות היצרנים בהתאם לחוק. you design  לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם. you design  אינו אחראית לכל מידע הנוגע למוצרים.
 • השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו על אחריותך בלבד. השימוש באתר ובתכנים ניתן לך חינם כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי you design ו/או לנותני שירות מטעמה בגין תכונות השימוש או השירות, יכולותיו ומגבלותיו, התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) הפרסום, אם וככל שיהיה, באתר.
 • you design ו/או נותני השירות מטעמה אינם מתחייבים ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ו/או הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ו/או לתוכנותיה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל you design  או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי you design  ו/או לנותני השירות שלה בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
 • ככל שתחויב בעת ביצוע ההזמנה בחיוב יתר או חיוב חסר, הנובע מחיוב שגוי של you design , תזוכה בהפרש המלא בגינו ולא תהיה חייב בתשלום, או לחילופין תחויב בהפרש בגינו טרם חויבת. ככל שמתבצע עיכוב במועד חיוב בסכום התשלום עבור ההזמנה, אתה מצהיר כי ידוע לך שהחיוב יתבצע במועד אחר.
 • הצבת מידע מסחרי ו/או מידע פרסומי באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ולא יתפרשו כהצעה של האתר ו/או של נותני השירות של האתר להשתמש ו/או המלצה, ו/או עידוד, ו/או הסכמה, ו/או הבעת תמיכה, ו/או חוות דעת מקצועית ו/או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים באתר אם וככל שיהיו. בעצם פרסום המוצרים you design ו/או מי מטעמה אינם מביעים דעתם לגבי התאמת המוצרים לצורכיכם ו/או רמתם ואיכותם של המוצרים ו/או של כל מידע, פרסומות, קישורים, שירותים, ומוצרים המוצגים באתר. you design  ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן המודעות אם וככל שיהיה והמידע המסחרי שיפורסמו באתר.
 • you design ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את הגולשים לאתר אינטרנט פעיל. העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, אמין, עדכני או מהימן.
 • you design תהיה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, אופן תפעולו וזמינותם של השירותים והמוצרים המוצעים בו וזאת ללא צורך להודיע לגולשים מראש על כך. שימוש באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמתך לתנאי האתר, כפי ששונו.
 • ידוע לך כי, בשום מקרה, you design ו/או מי מטעמה  אינם נושאים ולא יישאו אחריות כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לכל נזק (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות אספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות) בין אם ישיר, עקיף, משני, נלווה, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותים, חשיפה לאתר, גלישה באתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, משלוח, או כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.
 • ידוע לך ואתה מתחייב כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו ואתה מסכים לשפות את you design ו/או מי מטעמו ולהגן עליו, בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג' כלשהו), כתוצאה מאופן שימושך ו/או מגלישה ו/או מחוסר יכולת שימוש באתר ו/או מהפרת תנאי השימוש באתר ו/או בשירותים. ידוע לך כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים הרלבנטיים ואתה מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו. כמו כן, הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות והנך מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

14. התחייבות הגולשים באתר

בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש, אתה מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

 • תעלה לאתר, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש you design לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.
 • תאסוף או תאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר. כמו כן לא תמכור, תפיץ או תעשה כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלבנטי לו.
 • תציב את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר ללא הסכמתה מראש ובכתב של you design .
 • תשנה, תערוך, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תיתן רישיון משנה, תתרגם, תמכור, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק או תרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
 • תשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
 • תפריע או תקטע את פעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).

 

15. פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים לאתרים אחרים

האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים אשר אינם קשורים או שייכים לyou design (להלן: "האתרים האחרים"). you design  אינה אחראית לתקינות האתרים האחרים, ו/או לשימוש באתרים האחרים ואין ולא תהיה לה אחריות, שליטה או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים האחרים, ו/או על מדיניות הפרטיות של האתרים האחרים ואין בהימצאות הקישורים באתר משום המלצה שלה לבקר בהם. ביקורך באתרים האחרים הינו לפי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד.

 

16. שונות

 • you design שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות, אך לא רק במקרים הבאים: (1) מסירת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, או אם יש לה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה; (2) כרטיס אשראי של משתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.(3) חשש כי פעילות המשתמש נועדה לפגוע בפעילות האתר
 • you design רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.
 • על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.